Hempenius Consultancy neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.
Dit doen wij conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen.

In dit privacyreglement willen we duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hempenius Consultancy verwerkt van haar cliënten.
Indien u persoonsgegevens aan Hempenius Consultancy verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacyreglement te verwerken.

Wij adviseren u om het privacyreglement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Hempenius Consultancy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hempenius Consultancy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens van cliënten
Hempenius Consultancy kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, gegevens over opleiding en (bij)scholing en andere voor de opdracht noodzakelijke gegevens.
Wij verwerken ook gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie.

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
de overeengekomen opdracht.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Hempenius Consultancy verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
• Voor de levering van diensten zoals met u en/of uw werkgever overeengekomen
• Het afhandelen van uw betaling

Gebruik door derden
Hempenius Consultancy verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of de opdrachtgever. Wanneer u zich bij ons aanmeldt zullen wij u ook om toestemming vragen om gegevens te delen met de betreffende derden. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiligingsmaatregelen
Hempenius Consultancy gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onopzettelijk verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Bewaartermijn
Hempenius Consultancy bewaart uw gegevens twee jaar. Uitsluitend met uw toestemming wordt de eindrapportage met de opdrachtgever gedeeld. Voorafgaand hebt u hierin inzage en kunt u nadere toelichting hierop vragen.
Na twee jaar worden uw gegevens verwijderd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn.
Gegevens voor de financiële administratie worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Cookies
Hempenius Consultancy gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens uit ons systeem.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via hempcon@dds.nl.

Waar kunt u terecht met vragen en klachten?
Mocht u nog vragen hebben over dit privacyreglement en de wijze waarop Hempenius Consultancy uw gegevens gebruikt, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Hempenius Consultancy uw gegevens verwerkt, kunt u een email sturen naar hempcon@dds.nl.
Komen wij er samen niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.
In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social media
Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze social media-kanalen. Op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij kunnen gebruik maken van o.a. Facebook, LinkedIn en Twitter.

Contactgegevens
Hempenius Consultancy
Mevrouw drs. E.F. Hempenius
H. Zwaardecroonstraat
2593 XK Den Haag
hempcon@dds.nl

Wijziging privacyreglement
Dit privacyreglement kan door ons te allen tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan het privacyreglement regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in september 2020.